2021/044 Fatura Düzenleme Süresi ve Çek İbrazlarına İlişkin Yasa Düzenlemesi Yapıldı


2021/044 Fatura Düzenleme Süresi ve Çek İbrazlarına İlişkin Yasa Düzenlemesi Yapıldı

7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler yapıldı.

― Faturanın yedi günden daha az bir sürede düzenlenmesi ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.

― 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunanlardan doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat istenmesi, teminat vermeyenlerin faaliyetlerinin durdurulması veya lisans verilmemesi ve ayrıca özel usulsüzlük cezası uygulanması ile ilgili düzenlemelerde bulunulmuştur.

--VUK 359’uncu maddede yer alan kaçakçılık suçlarına yazar kasa ve akaryakıt pompaları vb. ödeme kaydedici cihazların mührünü kaldıran, donanım veya yazılımın değiştirenlerle ile ilgili üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası gerektiren yeni bir suç fiili eklenmiştir.

--VUK 359’uncu maddeye eklenen bu yeni suçun inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın konunun Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilerek kamu davası açılamasına yönelik düzenlemelerde bulunulmuştur.

- Ayrıca Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01/06/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
b) 30/04/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

- Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı, 30 Nisan 2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımladığı Tebliğ ile uygulamanın aşağıdaki gibi olacağını belirtti.

a) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
b) İbraz süresinin son günü, 30/04/2021 ila 31/05/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01/06/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 01/06/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.


92 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul