2022/35 Ticaret Odası ve Sanayi Odası Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı


2022/35 Ticaret Odası ve Sanayi Odası Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Ticaret Odası ve Sanayi Odası Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

 2022 yılında, yıllık aidat için aşağıda yazan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise 2021 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

 Yıllık Aidat

  • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
  • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
  • Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
  • Yıllık aidat firmaların sermaye ve özvarlık toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
  • Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

 2022 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

 Derece Öz sermaye Limitleri (TL)             Aidat (TL)

 Fevkalade 500.000,00 – Yukarısı                    1.300

 İkinci 120.000,00 - 249.999,99                     1.180

 Üçüncü 60.000,00 - 119.999,99                    1.010

 Dördüncü 1,00 - 59.999,99                              890

 Beşinci                                                           620

 

 Munzam Aidat 

  • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir. 2022 yılı Munzam aidat tavan tutarı 50.040,00 TL’dir.
  • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmaktadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.
  • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

 Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

 Yıllık Aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.

 

https://www.iso.org.tr/hizmetler/aidat/     detaylı mevzuat bilgisine ulaşabilirsiniz.


493 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul