2024/32 01.10.2024 Tarihinden İtibaren SGK’ya 5.000 TL Üzeri Kesinleşmiş Borcu Olanlar İhalelere Katılamayacak


2024/32 01.10.2024 Tarihinden İtibaren SGK’ya 5.000 TL Üzeri Kesinleşmiş Borcu Olanlar İhalelere Katılamayacak

01.10.2024 TARİHİNDEN İTİBARENSGK’YA 5.000 TL ÜZERİ KESİNLEŞMİŞ BORCU OLANLAR İHALELERE KATILAMAYACAK

 Kamu İhale mevzuatına göre, ihalelere katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumundan “Borcu Yoktur” yazısı alınması gerekmektedir.

 01.10.2024 tarihinden itibaren 5.000 TL üzeri kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanların ihalelere girmesi söz konusu olamayacak veya ihalelere girip ihalenin kazanılması halinde ise ihaleden men ve yasaklama durumu ortaya çıkacaktır.

   Kapsama Giren Borç Türleri ve Tutarı İhale tarihi itibariyle Türkiye genelindeki borç asıl ve fer'ileri toplamı dikkate alınmak kaydıyla isteklinin;

a) 5510 sayılı Kanununun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel kişiliği haiz işveren olması halinde;

1) Kendilerine ait işyerlerinin, devir aldıkları işyerlerinin, kendi işyerleriyle birleşen veya kendi işyerlerine katılan işyerlerinin muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ile diğer fer’ileri,
2) 1/5/2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı yapılan inceleme sonucunda, fark işçilik matrahı üzerinden bulunan ve isteklilerce ödenmesi kabul edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,
3) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda SGK denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda önerilen asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,
4)  SGK ve diğer Kamu Kurumlarının denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, yapılan    soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde bu çalışmaları veya prime esas kazancı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılardan dolayı tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,
5) Kesinleşmiş mahkeme kararları uyarınca geriye doğru verilen prim belgelerine istinaden oluşan ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer’ileri,
6) Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri SGK’ ya verilmeyen veya verilen belgeleri anılan Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,
7) Bir işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran alt işverenin, bu işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı tahakkuk eden ve ödenmeyen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,
8) Ortağı olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ilerine ilişkin borçlarından ötürü, (şirketin nevi dikkate alınarak) sorumlu olduğu tutarları,  toplamının, ihale tarihi itibariyle 5.000. TL’ yi aşan tutarı kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

b) 5510 sayılı Kanunun 4 -1/a bendi ile © bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel kişiliği haiz işveren olması halinde;
 
Yukarıda (a) bendinde sayılan borçların ihale tarihi itibariyle 5.000 TL’ yi aşan tutarlar ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştırmalarından dolayı yasal ödeme süresi geçmiş prim, kesenek ve kurum karşılıkları ile bunların gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ilerinin 5.000 TL’ yi aşan tutarları kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.
 
c) 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran gerçek kişiliği haiz işveren ve 4-1/b kapsamında sigortalı olması durumunda,
5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalıştırılan sigortalılarından veya şirketin nev’ine göre sorumluluğu da dikkate alınarak üst düzey yöneticisi veya ortağı olduğu şirketin SGK’ ya yukarıda (a) başlıklı bölümde sayılan borçlarının ihale tarihi itibariyle 5.000. TL’ yi aşan tutarlar ve Kanunun 4 -1/  b bendi kapsamındaki sigortalılığından doğan prim ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları ile  bunların  gecikme  cezası,  gecikme  zammı  ve  ferîlerinin 5.000  TL’  yi aşan  tutarları kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.
 
ç)  5510  sayılı  Kanunun 4-1/b kapsamında  sigortalılığı  olan  gerçek  kişi  olması durumunda,5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında sigortalı sayılmasından veya sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğünden doğan borçları ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası borçlarının gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferîlerini   n 5.000 TL’ yi aşan, gerek üst düzey yöneticisi olduğu gerekse ortağı olduğu işveren şirketin    SGK’ya olan prim, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer ferîlerine ilişkin borçlarının şirketin nev’ini dikkate alarak 5.000 TL’ yi aşan tutarları kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

2- Kapsama Girmeyen Borç Türleri İsteklilerin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelindeki;

a)  İlgili  kanunlara  göre  tecil  ve  taksitlendirilerek  ya  da  özel  kanunlara  göre  yeniden yapılandırılarak  ödeme  planına  bağlanan  ve  anılan  kanunlar  gereğince  tecil  ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı borçları ile bunların fer’ileri,
b) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kanunlar uyarınca ertelemeye tabi tutulan prim borçları,
c) İdari para cezaları borçları, tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı,
d) İlgili Kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları,
e) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunduğu durumda prim borcu,
f) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak ara veya nihai bir karar bulunduğu durumda prim borcu,
g) 1inci madde belirtilen tutarların altında kalan borçlar, Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.


65 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız